Sulkapallo

Badminton

Keilaulu

Bowling

Jalkapallo

Fotboll

Yleisurheilu

Friidrott

Käsipallo

Handboll

Vesiurheilu

Vattensport

Suunnistus

Orientering

Hiihto

Skidning

Ammunta

Skytte

Kort om RIA/Lyhyesti RIA:sta

Raseborgs Idrottsakademi r.f. är en registrerad förening som startade sin verksamhet hösten 2010. Föreningens hemort är Raseborg och dess officiella språk är svenska. Verksamheten fungerar dock på de två inhemska språken.

Raseborgs Idrottsakademis syfte är att underlätta kombinationen av studier och seriöst idrottsutövande för ungdomar inom Raseborg genom att

  • ge idrottarna individuell studie- och karriärhandledning
  • ge idrottarna träningstider under skoldagen
  • ordna ledda träningar samt träningsläger
  • upprätta ett omfattande utbud av stödfunktiner som hjälper idrottarna i deras idrottsutövande.


Raseborgs Idrottsakademis verksamhet riktar sig till seriöst satsande idrottare som aktivt utövar friidrott, tennis, fotboll, handboll, skytte, vattensport eller orientering på distrikts- eller nationell nivå, och som målmedvetet strävar att utvecklas som idrottare.

För att kunna delta i Raseborgs Idrottsakademis verksamhet ska du fylla ovannämnda krav samt vara elev eller studerande i en av Raseborgs Idrottsakademis medlemsskolor. Det är styrelsen för Raseborgs Idrottsakademi som i samarbete med medlemsföreningarna väljer idrottarna på basis av de ansökningar som lämnats in under vårens ansökningsomgång.

Träningarna hålls i princip måndag, onsdag och fredag morgnar. Närmare uppgifter om plats och klockslag ges av grentränarna. Onsdagens träning är gemensam för samtliga utövare oberoende av idrottsgren, medan måndagar och fredagar är reserverade för grenträningar där betoningen ligger på teknikövningar.

De som studerar på andra stadiet har samma träningstid på måndagar och fredagar samt ännu ett fyspass på onsdagar mellan kl. 9.30-10.30.  De som studerar inom andra stadiet (gymnasiet, Axxell, Novia...) betalar en avgift på 150 euro per läsår för att delta i verksamheten. Studerandena får förutom tre träningspass i veckan tre kurser per år, en träningsdräkt
och ett gymkort


Dock bör studeranden vid högstadiet observera att RIa inte alltid kan garantera träningar tre gånger i veckan. Det är upp till skolorna att planera läseordningen och den kan inte RIa påverka.

Kontakta respektive skola för att få närmare information om vad som krävs för att du ska få ditt idrottsutövande erkänt som en del av dina studier.

STADGAR FÖR RASEBORGS IDROTTSAKADEMI R.F.

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Raseborgs Idrottsakademi r.f. och som förkortning används RIa. Föreningens hemort är Raseborg och dess officiella språk är svenska. I dessa stadgar används i fortsättningen idrottsakademi som benämning för föreningen.

2. Syfte och verksamhetsformer

Idrottsakademins syfte är att via sina ordinarie medlemmars verksamhet underlätta kombinationen av studier och idrottsutövning på sin hemort.

Idrottsakademin fullföljer sitt syfte genom att:
-ge idrottarna individuell studie- och karriärhandledning
-ge idrottarna träningstider under skoldagen
-ordna ledda träningar samt träningsläger
-upprätta ett omfattande utbud av stödfunktioner (läkar- och massörstjänster, mental träning, testning, utrustning etc) som hjälper idrottarna i deras idrottsutövande

Idrottsakademin kan stöda sin verksamhet genom att:
-söka bidrag från offentliga och privata instanser och organisationer
-sluta samarbetsavtal med företag
-motta gåvor och testamenten
-ordna penninginsamlingar och lotterier
-uppbära anslutnings- och medlemsavgifter
-uppbära träningsavgifter av idrottarna

3. Medlemskap

Idrottsakademin kan ansöka om medlemskap i andra föreningar och organisationer. Beslut om ansökan om medlemskap fattas av styrelsen.

4. Medlemmarna

Såsom idrottsakademins ordinarie medlem kan godkännas en idrottsförening eller läroinrättning eller därmed jämförbar instans som har hemort eller verkar i Raseborg och som antar dess syfte.

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda idrottsakademins syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av idrottsakademins styrelse på skriftlig ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställan av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

5. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur idrottsakademin genom att skriftligen anmäla detta hos idrottsakademins styrelse eller dess ordförande eller genom att vid idrottsakademins möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur idrottsakademin om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som medlemmen genom sitt inträde i idrottsakademin har åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom idrottsakademin avsevärt har skadat denna eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i idrottsakademins stadgar.

6. Anti-dopingverksamhet

Idrottare som är antagna till idrottsakademins verksamhet förutsätts följa ikraftvarande antidoping stipulationer. Idrottare som bryter mot dessa regler avstängs från akademins verksamhet för den tid som han enligt gängse förfarande har försatts i tävlings- eller funktionärsförbud för nämnda brott.

Ovannämnda gäller i tillämpliga delar även tränare och övriga funktionärer.

7. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

8. Styrelsen

Idrottsakademins angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 7-14 andra ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år, det vill säga tiden mellan två årsmöten.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

9. Koordinatorn

Idrottsakademin kan för skötseln av sin dagliga verksamhet anställa en koordinator. Ansvar för anställningen handhas av styrelsen, som också närmare fastställer hans konkreta arbetsuppgifter och övervakar hans arbete.

10. De som får teckna idrottsakademins namn

Idrottsakademins namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

11. Räkenskapsperiod och revision

Idrottsakademins räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

12. Idrottsakademins möten

Idrottsakademins årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januariapril.

Ett extra möte hålls då idrottsakademins möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av idrottsakademins röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid idrottsakademins möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid idrottsakademins möte.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestämts i stadgarna, den åsikt som understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

13. Kallelse till idrottsakademins möte

Styrelsen skall sammankalla idrottsakademins möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

14. Årsmötet

Vid idrottsakademins årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
8. fastställande av antalet styrelsemedlemmar
9. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
10. val av 1-2 revisorer och deras suppleanter
11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en medlem i idrottsakademin önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen senast två veckor innan årsmötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

15. Ändring av stadgarna och upplösning av idrottsakademin

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av idrottsakademin skall fattas vid idrottsakademins möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av idrottsakademin.

Då föreningen upplöses används idrottsakademins tillgångar för att främja idrottsakademins syfte på ett sådant sätt som bestämts av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om idrottsakademin blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.


 

boost raseborg logo raseborgsfysio

 

  tranium logo